OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWY KOMINÓW:
NORMY, ZASADY, ZALECENIA

 1. System wentylacyjny musi być zainstalowany w budynku(-ach), w którym(-ych) używane są kotły. Głównym zadaniem tego systemu jest przeniesienie dymu z paliwa kotłowego do powietrza i wytworzenie takiego ciśnienia w komorze kotła, że powietrze potrzebne do spalania i wentylacji przechodzi przez otwory wentylacyjne.
 2. Kominy i wentylacja, które wydobywają dym z kotła z palnikami wtryskiwaczowymi, muszą zapewniać ciśnienie nie mniejsze niż 1 Pa i nie większe niż 15 Pa na całej jego długości podczas pracy kotła.

Frezowaniem kominów zajmują się firmy:

 • Frezowanie komina do średnicy fi 150 180ZŁ/MB
 • Frezowanie komina do średnicy fi 160 200 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina do średnicy fi 180 220 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina do średnicy fi 200 250 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina do średnicy fi 225 300 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina do średnicy fi 250 350 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina wraz z montażem kompletnego wkładu kominowego ceramicznego  o średnicy wewnętrznej fi 160 550 – 600 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina wraz z montażem kompletnego wkładu kominowego ceramicznego  o średnicy wewnętrznej fi 180 550 – 600 ZŁ/MB
 • Frezowanie komina wraz z montażem kompletnego wkładu kominowego ceramicznego  o średnicy wewnętrznej fi 200 600 – 650 ZŁ/MB

3.Nacięcie kominów i wentylacji, które wydobywają dym z instalacji gazowych pod wpływem naturalnej trakcji, oblicza się odpowiednio. Ciśnienie w układzie musi być odpowiednie do rodzaju instalacji i mocy cieplnej instalacji.

4.Wewnętrzna powierzchnia systemów stosowanych do unieszkodliwiania płynnych produktów spalania musi być odporna na ich destrukcyjne działanie.

5.Przy przekształcaniu paliw stałych w paliwa ciekłe konieczne jest dostosowanie cięcia komina i kanału wentylacyjnego do nowych warunków oraz zabezpieczenie przed narastającym działaniem kondensatu.

 1. Systemy kominowe i wentylacyjne muszą być wyposażone w odpowiednie otwory czyszczące lub inspekcyjne, uszczelnione drzwiami. Jeśli powstaje mokry kondensat i kolektor kondensatu.
 2. Komin składa się z następujących obowiązkowych elementów:

pojemność kondensatu i kolektor kondensatu zainstalowany na dnie komina,
otwór inspekcyjny (oczyszcza), zainstalowany pod podłączoną rurą łączącą wylot dymu kotła z kominem; jego dolna krawędź, która znajduje się w pomieszczeniu, w którym dym dostaje się do komina, musi znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi,
otwór inspekcyjny (oczyszcza), zainstalowany poniżej podłączonej rury łączącej wylot dymu z kotła z kominem oraz w kolankach, jeśli komin nie jest pionowy.

 1. W przypadku budynku położonego w strefie obciążenia wiatrem II i III lub w innych miejscach, w których wymaga tego układ i warunki topograficzne budynków, systemy kominowe i wentylacyjne muszą być stosowane z reflektorami, aby zapobiec zmianom kierunku trakcji.
 2. Systemykominowe muszą być uszczelnione.
wkłady kominowe frezowanie kominów
wkłady kominowe frezowanie kominów

10.Kominy i systemy wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

11.Odporność ogniowa wykończenia kanału musi wynosić co najmniej 60 minut.

12.Długość kominów/uszczelek poziomych nie może przekraczać 1/4 wysokości komina i musi być większa niż 7 m i jest dokładnie obliczana.

13.Minimalny wymiar cięcia lub średnica ceglanych kominów i systemów wentylacyjnych o naturalnym ciągu wynosi 0,14 m.

14.Dokładnie oblicza się przekrój systemów kominowych i wentylacyjnych, przez które wydobywa się dym z kotłów wyposażonych w palniki gazowe o obciążeniu większym niż 35 kW.

 1. Powierzchnia cięcia komina systemów wentylacyjnych wynosi co najmniej 0,016 m2, a minimalny wymiar przekroju wynosi co najmniej 0,1 m.

16.Rury systemu wentylacyjnego muszą być wykonane z materiałów niepalnych, a łatwopalna izolacja termiczna i akustyczna oraz inna izolacja mogą być stosowane wyłącznie z zewnątrz i powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia.

 1. Rury poziome o długości do 2 m mogą być używane do łączenia pomieszczeń wentylowanych z wentylacją pionową. Pozioma rura powinna być wykonana z cyny, bez dodatkowych kolanek, jej nacięcie powinno być o 50% większe niż pionowe nacięcie rury.
 2. Zabrania się instalowania otworów inspekcyjnych (czyszczących) kominów lub systemów wentylacyjnych w garażach.
 3. Rury muszą być zainstalowane pionowo. Dopuszczalne jest odchylenie od pozycji pionowej 30°. Za zgodą właściwego terytorialnego organu administracji państwowej można zainstalować rurę do 45°, pod warunkiem że kolanka są wyposażone w otwory inspekcyjne zamknięte przy drzwiach. Długość nachylonej rury nie może przekraczać 2,0 m.
 4. Rury muszą być przepuszczalne na całej długości.
 5. Poprzeczne odcinki rur i przewodów muszą być takie same na całej długości.
 6. Wyloty kominowe powinny być dostępne dla kominów i pracowników konserwacyjnych. Dostęp do komina musi być zapewniony na dachu.

23.Efektywna wysokość komina od paliwa do wyjścia nad dachem:

dla kotłów gazowych: co najmniej 4 m,
kotły na paliwo ciekłe: co najmniej 5 m.

 1. Jeżeli posiadasz kocioł gazowy z wtryskiwaczem o mocy do 35 kW, odległość między wyłącznikiem trakcyjnym a wylotem dymu nad dachem nie może być mniejsza niż 2 m.
 2. Kominy na zewnętrznych ścianach budynków i kominy po stronie zewnętrznej muszą być izolowane. Tylko te części kominów, które są zainstalowane w wewnętrznych ścianach ogrzewanych budynków, mogą być nieogrzewane.
 3. Komin musi być wyniesiony ponad dach na wysokość zapewniającą ciągłą trakcję. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli wylot kominowy jest produkowany zgodnie z następującymi zasadami:

jeżeli dach jest płaski i ma kąt nachylenia nieprzekraczający 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, otwory kominowe powinny znajdować się co najmniej 0,6 m powyżej kalenicy lub krawędzi budynku, jeżeli dach z wnęką jest figurowy. A.
jeżeli dach jest stromy, jego kąt nachylenia jest większy niż 12°, i pokrycia dachowe:
– łatwopalne, otwory kominowe muszą znajdować się co najmniej 0,6 m nad kalenicą – rys. B.

– niepalny, niepalny i łatwopalny, otwór komina musi znajdować się co najmniej 0,30 m nad powierzchnią dachu oraz, mierzony poziomo, co najmniej 1,0 m na rysunku. C.

jeżeli komin znajduje się obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłania), a kąt nachylenia dachu przekraczający 12° stanowi również przeszkodę, ich otwory powinny wynosić:
-nad powierzchnią, która została usunięta 12i pod kątem do dna najwyższego poziomu przeszkody, jeżeli komin znajduje się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody, a dach jest stromy – rys. D.

– co najmniej na tej samej wysokości co górna krawędź bariery, jeżeli komin znajduje się między 1,5 a 3,0 m od tej przeszkody, rysunek. D.

– co najmniej 0,30 powyżej górnej krawędzi bariery, jeżeli komin znajduje się w odległości do 1,5 m od tej przeszkody, rysunek. D.

 1. Otwór nadmuchowy o powierzchni co najmniej 200 cm2 nie może być zamknięty w pomieszczeniu, w którym używane są kotły. Jego dolna krawędź nie powinna znajdować się więcej niż 30 cm nad powierzchnią podłogi. Otwór wentylacyjny o powierzchni co najmniej 200 cm2 musi znajdować się jak najbliżej sufitu.
Oceń: