2015 22 czerwca, Wilno. Państwowa Inspekcja Skarbowa (dalej – STI) przypomina, że ​​od 1 lipca ulegnie zmianie procedura VAT w zakresie opodatkowania robót budowlanych. Prace budowlane będą podlegały mechanizmowi odwrotnego obciążenia, zgodnie z którym podatek VAT od wykonanych robót budowlanych nie będzie musiał być naliczany przez wykonawcę tych robót, ale przez odbiorcę, który jest uważany za każdego nabywcę robót budowlanych, będącego podatnikiem. STI, we współpracy z Ministerstwem Finansów Republiki Litewskiej i Ministerstwem Środowiska Republiki Litewskiej, opublikował uogólnione wyjaśnienie dotyczące kwestii stosowania odwrotnego obciążenia podatkiem VAT do robót budowlanych.

STI zwraca uwagę, że odwrotne obciążenie podatkiem VAT robót budowlanych jest stosowane, gdy nabywcami (klientami) tych prac budowlanych są:

1) osoby prawne i fizyczne zarejestrowane jako podatnicy VAT, prowadzące wyłącznie działalność gospodarczą (podlegającą VAT, zwolnioną z VAT i taką działalność gospodarczą, gdy zgodnie z przepisami ustawy o VAT za miejsce dostawy towarów (świadczenia usług) nie uważa się Litwy, ponieważ przemieszcza się ona do danego państwa obcego);

2) Osoby prawne zarejestrowane jako podatnicy VAT prowadzące działalność gospodarczą i niegospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu VAT (np. Funkcje państwowe). Przykładem takiej osoby prawnej może być STI podlegająca Ministerstwu Finansów, która prowadzi działalność pozagospodarczą (administruje podatkami) i gospodarczą (sprzedaje skonfiskowane towary). ) Należy zauważyć, że odwrotne obciążenie podatkiem VAT od robót budowlanych nie ma zastosowania, gdy nabywcami (klientami) tych robót są osoby niebędące podatnikami zarejestrowanymi jako podatnik VAT, tj. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są zarejestrowane do celów podatku VAT jedynie od zakupów z innych państw członkowskich UE (np. , niektóre władze publiczne).

pełna księgowość dla spółki Zabrze
Biuro Rachunkowa Zabrze

Wyjaśnienie przekazane przez STI dostarcza firmom budowlanym i ich partnerom szczegółowych informacji na temat tego, które prace budowlane podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Załączniki zawierają również orientacyjne (niewyczerpujący) list z ustawowymi i budowlanych oraz innych robót , które są (a nie są) podlega VAT mechanizmu odwrotnego obciążenia .

Oceń: